Maham Javaid

Maham Javaid

Maham Javaid is an editor at Naya Daur.